Get Adobe Flash player
Home แนะนำชุมชน ไชยา

อำเภอไชยา

อำเภอไชยา   จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  

พระบรมธาตุคู่เมือง รุ่งเรืองพุทธศาสน์ พุทธทาสปราชญ์โลก สวนโมกขพลาราม

 ลือนามศรีวิชัย ผ้าไหมพุมเรียง ทะเลเคียงหาดทราย แหล่งซื้อขายไข่เค็ม

 

            ในปี พ.ศ.2458  สมัยรัชกาลที่  6  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อเมืองไชยาที่บ้านดอนว่าเมืองสุราษฎร์ธานี  ส่วนชื่อเมืองไชยาให้กลับนำไปใช้เป็นชื่อของอำเภอพุมเรียง    เพื่อรักษาชื่อเมืองสำคัญ ในประวัติศาสตร์ไว้  (เดิมเมื่อแรกย้ายเมืองไปตั้งที่บ้านนอกค่าย  ตำบลพุมเรียงก็เรียกชื่อว่าเมืองไชยาอยู่ก่อนแล้ว

             ครั้นถึง พ.ศ.2478  ได้ย้ายที่ตั้งอำเภอพุมเรียงกลับขึ้นมาตั้งที่บ้านดอนโรงทอง ตำบลทุ่ง ห่างจากบ้านเวียงประมาณครึ่งกิโลเมตรเศษ  เนื่องจากทางบกมีรถไฟตัดผ่านการสัญจรสะดวกกว่าทางน้ำ  ทางทะเลลดบทบาทความสำคัญลง  ยิ่งในฤดูมรสุมลำบากมาก

             ในปี พ.ศ.2481  เมื่อมีระเบียบการเรียกชื่ออำเภอในทางการปกครองว่าอำเภอใดที่มีศาลากลางจังหวัดนั้นตั้งอยู่ ให้เรียกว่า     อำเภอเมืองและให้มีชื่อตามชื่อจังหวัด อำเภอเมืองไชยาจึงต้องตัดคำว่า เมืองออก อำเภอเมืองไชยาจึงเป็นอำเภอไชยา และแยกบริเวณที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอออกจากตำบลทุ่ง ตั้งขึ้นเป็นตำบลตลาดไชยาอีก  ตำบลหนึ่ง  เมื่อ พ.ศ.2482  ดังที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้

ที่ตั้งและอาณาเขต

          อำเภอไชยาเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 614 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปทางทิศเหนือ 38 กิโลเมตร ห่างจากฝั่งทะเลประมาณ 7 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

  ทิศเหนือ         ติดต่อกับอำเภอท่าชนะ

  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ่าวไทย

  ทิศใต้             ติดต่อกับอำเภอท่าฉาง

  ทิศตะวันตก   ติดต่อกับอำเภอกะเปอร์(จังหวัดระนอง)และอำเภอพะโต๊ะ(จังหวัดชุมพร) 

สถิติข้อมูลประชากร 

พื้นที่                    1,004.63   ตร.กม.

ประชากร              48,332       คน (พ.ศ. 2552)

ความหนาแน่น       48             คน/ตร.กม.

 

ลักษณะภูมิประเทศ 

                อำเภอไชยาเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของพื้นที่ราบริมฝั่งทะเล ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดสุราษฎร์ธานีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป ประกอบด้วยพื้นที่ราบและที่ราบลุ่ม มีเส้นรับความสูง ตั้งแต่ 0-100 เมตรส่วนใหญ่จะอยู่ทางด้านตะวันออกของอำเภอไชยา ส่วนทางด้านตะวันตกมีลักษณะภูมิประเทศเป็นป่าและภูเขาสูง ซึ่งมีเส้นรับความสูงตั้งแต่ 100- 300 เมตร ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของเทศบาลตำบลตลาดไชยา เป็นที่ราบลุ่มมีความลาดชันน้อยกว่า 2 เปอร์เซ็นต์ และสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 5.00 เมตร โดยมีคลองไหลผ่านหลายสาย เช่น คลองไชยา คลองท่าโพธิ์ และคลองหนองล่อคอ  

ลักษณะภูมิอากาศ

                สภาพอากาศโดยทั่วไปของอำเภอไชยา คือมีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อนเนื่องจากได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากอ่าวไทยและทะเลจีน ทำให้มี 2 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - เดือนเมษายน ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - เดือนธันวาคม อุณหภูมิโดยเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 26.3 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 83.0 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณน้ำฝนในพื้นที่โดยเฉลี่ยประมาณ 1,600 มิลิเมตรต่อปี

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. ทรัพยากรน้ำ ในเขตเทศบาลตำบลตลาดไชยา มีลำคลองไหลผ่านหลายสายได้แก่ คลองท่าโพธิ์ คลองไชยา คลองล่อคอ แต่สภาพของน้ำไม่ค่อยดีนัก เนื่องจากน้ำเสียของครัวเรือนที่ระบายลงสู่คูระบายน้ำไม่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย โดยเฉพาะในหน้าแล้ง ใช้ประโยชน์จากลำคลองไม่ได้เพราะมีน้ำเน่าเสีย

2. ทรัพยากรป่าไม้ ในเขตเทศบาลไม่มีป่าชุมชน เนื่องจากไม่มีที่สาธารณประโยชน์
3. ทรัพยากรธรณี ในเขตเทศบาล ไม่มีทรัพยากรธรณีใต้พื้นดิน

4. สภาพสิ่งแวดล้อม ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม คือปัญหาด้านขยะมูลฝอย ปัญหาน้ำเสีย น้ำทิ้งจากครัวเรือน ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมไม่มีการจัดการที่ดีพอ

 

 

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอไชยาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 ตำบล 54 หมู่บ้าน ได้แก่

1.  ตลาดไชยา (Talat Chaiya)       5       หมู่บ้าน

2.  พุมเรียง (Phumriang)              5       หมู่บ้าน

3.  เลม็ด (Lamet)                      7        หมู่บ้าน

4.  เวียง (Wiang)                       5        หมู่บ้าน

5.  ทุ่ง (Thung)                         8        หมู่บ้าน

6.  ป่าเว (Pa We)                       6        หมู่บ้าน

7.  ตะกรบ (Takrop)                    5        หมู่บ้าน

8.  โมถ่าย (Mo Thai)                   6        หมู่บ้าน

9.  ปากหมาก (Pak Mak)               7       หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอไชยาประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 แห่ง ได้แก่

1.  เทศบาลตำบลตลาดไชยา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตลาดไชยาทั้งตำบลและบางส่วนของตำบลเลม็ด

2.  เทศบาลตำบลพุมเรียง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพุมเรียงทั้งตำบล

3.  องค์การบริหารส่วนตำบลเลม็ด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเลม็ด (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลตลาดไชยา)

4.  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเวียงทั้งตำบล

5.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งทั้งตำบล

6.  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าเวทั้งตำบล

7.  องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตะกรบทั้งตำบล

8.  องค์การบริหารส่วนตำบลโมถ่าย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโมถ่ายทั้งตำบล

9.  องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากหมากทั้งตำบล

การศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

                การศึกษา การให้บริการทางการศึกษา เทศบาลตำบลตลาดไชยาไม่มีสถานศึกษาเป็นของตนเอง แต่มีสถานศึกษาที่อยู่ในเขตเทศบาลให้การบริการตั้งแต่ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา การให้บริการทางการศึกษาจึงเพียงพอกับความต้องการ เมื่อพิจารณาถึงขีดความสามารถอยู่ในเกณท์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ

ศาสนา เทศบาลตำบลตลาดไชยามีสถาบันศาสนา ประกอบด้วย วัดเวียง วัดไชยาราม วัดใหม่ท่าโพธิ์ วัดป่าลิไร เจดีย์วัดหลง ศาลเจ้ากวนอู และสุสาน ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่สำคัญมี ประเพณีสมโภชน์เรือพนมพระ การจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ งานประเพณีสวดศาลาประจำหมู่บ้าน เป็นต้น

 

โบราณสถานและสถานที่ท่องเที่ยว

เนื่องจากไชยาเป็นเมืองเก่าแก่ ดังนั้นจึงมีสถานที่โบราณและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอยู่หลายแห่ง เช่น

พระบรมธาตุไชยา ตั้งอยู่ที่วัดพระบรมธาตุฯ ริมถนนใหญ่ทางเข้าอำเภอไชยา เป็นเจดีย์บรรจุพระบรมสาริกธาตุแบบศรีวิชัย มีอายุประมาณ 1,200 ปี

วัดเวียง ตั้งอยู่ตำบลตลาดไชยา บริเวณเคยเป็นเมืองเก่า เชื่อกันว่าเดิมเป็นวังของกษัตริย์ศรีวิชัย สร้างเมื่อ พ.ศ. 1726

บ่อน้ำพุร้อน อยู่ที่ตำบลเลม็ด ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 2 กิโลเมตร ตรงเชิงเขาบ่อร้อนและน้ำพุร้อนผุดจาไต้ภูเขาตลอดเวลา อุณหภูมิประมาณ 50 องศาเซลเซียส

ป่าไทรงาม อยู่ที่ตำบลเลม็ด มีต้นไทรขึ้นหนาแน่น ดูจนคล้ายเป็นป่า มีแม่น้ำคลองไชยาตอนแยกไปคลองท่าปูนไหลผ่าน เป็นที่สวนที่ร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อน

สวนโมกขพลาราม (วัดธารน้ำไหล) เดิมตั้งอยู่ที่ตำบลพุมเรียง ปัจจุบันได้ย้ายมาอยู่ท้องที่ตำบลเลม็ด ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 เป็นสำนักสงฆ์ตั้งอยู่ที่ในอุทยานที่สวยงามตามธรรมชาติ มีลำธารเล็ก ๆ ไหลผ่าน เป็นที่สงบร่มเย็นเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ถ้ำพระกฤษณะและรอยพระบาท ที่สวนโมกขพลาราม

สวนโมกข์นานาชาติ ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและอบรมธรรมะให้กับชาวต่างประเทศที่สนใจ อีกทั้งที่บริเวณใกล้เคียงจะมีบ่อน้ำพุร้อนให้ทุกท่านสามารถอาบได้

หมู่บ้านพุมเรียง เป็นที่ตั้งเมืองไชยาเก่า ห่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 มาทางทิศตะวันออกประมาณ 7 กิโลเมตร ติดชายทะเล มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นหาดทรายบริเวณหาดแหลมโพธิ์ เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าตากสิน ตอนยกทัพมาปราบพระยานคร และเป็นที่ประทับของรัชกาลที่ 5 ตอนเสด็จประพาสหัวเมืองภาคใต้ วัดสวนโมกข์ (เก่า) เป็นสถานที่แรกที่ท่านอาจารย์พุทธทาสได้สร้างขึ้นก่อนที่จะย้ายไปยังที่ตั้งปัจจุบัน ในตัวตลาดมีการทอผ้าไหมที่มีชื่อเสียงมาก คนทั่วไปรู้จักในนาม "ผ้าไหมพุมเรียง" ลวดลายดอกต่าง ๆ บนผืนผ้าเป็นที่แปลกตาเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

บ่อน้ำมูรธาภิเษก อยู่ที่ตำบลทุ่ง เป็นบ่อน้ำที่ใช้ในพระราชพิธีมูรธาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 02 ธันวาคม 2010 เวลา 15:53 น.)